4 de junho de 2017

NHA BAMBARAN PODRI

Nha bambaran banam ki branku fandam
Suma sangi labam, ali i burmedju tchadau...
Te nha korson kridu ki iabri ba uandam,
Gos i fitcha kasabidu, i bida i forti badau.

Nha netus i di tudu kor, pabia fidjus tchiu tok,
Ma bo na geria ku kor, bo na susam putchuk,
Kuma branku, burmedju, pretu ku pretu nok...
Bo seta n'utru, ami N' bedju!, kau na mela tchut.

Si bo djunta, bo mama, bo lanta bo firma tchan,
Bo na laba bo diskarna, nha kasa na limpu pus,
Es nha pes ki sta moli na bida mas i risu kan,
Asim li na es ko li, N' na sai na es kai karus.

N' panhadu, N' labadu ku sangi, tok N' modja iopot,
Pabia bo na sufri ba tambi, kau staba kinti uit,
N' karga bos na ombra, bo mon bida i moli potok,
Galinhas na sombra, kaminhu lundju i duru tip.

N' tchora dja N' kansa, nha larmas na kaba fep,
N' saksaki toki N' mansa, alin li kansadu, N' fria iem,
N' kansa sedu bo katibu, nha os bida i lebi kef...
Nha fidjus na kumem bibu, kredi!, ma i kuma ke?